הנחות מארנונה ניתנות ל"מחזיק" בנכס על פי הוראות הדין ועל פי החלטות עיריית חריש.

להלן שלושה סוגים של הנחות ופטורים בתשלום הארנונה:

 1. הנחות אישיות למגורים: ניתנות לתושבי העיר בהתאם לקריטריונים הקשורים למחזיק בנכס הקבועות בהוראות הדין, בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) - 1993

 2. הנחות לבניין: ניתנות לתושבי העיר ולבעלי העסקים בעיר בהתאם לקריטריונים הקשורים לבניין.
  הנחות אלה כוללות הנחת "נכס ריק" ופטור ל"בניין שאינו ראוי לשימוש".

 3. פטורים נוספים מתשלום ארנונה מלאים או חלקיים למוסדות שונים ניתנים לפי פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) - 1938.

תנאים כלליים למתן הנחה מארנונה

 • מבקש הבקשה חייב להיות רשום כ-"מחזיק" בנכס בספרי העירייה. מבקש הבקשה יהיה רשום במרשם האוכלוסין בעיר חריש. במידה וימצא כי התגורר בעבר בעיר אחרת, ימציא מהרשות אישור על אי קבלת הנחה בעיר אחרת.
 • הזכאי ליותר מהנחה אחת יקבל הנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהן.
 • המחזיק בשני נכסים או יותר יקבל הנחה בעבור נכס אחד בלבד.
 • המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס כבעלים או כשוכר (בכפוף להמצאת חוזה שכירות בתוקף לשנה לפחות).
 • כל בקשה להנחה חובה לצרף צילום תעודת זהות וספח. במקרה בו מגיש הבקשה מיופה כוח, יש לצרף גם אישור ייפוי כוח מהזכאי להנחה.
 • המידע באתר מובא לנוחות בלבד. הנוסח המחייב הוא זה המופיע בהוראות הדין הרלוונטיות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.

כל בקשה להנחה חייבת להיות מלווה בטופס הנ"ל.

מה יש לצרף לבקשת הנחה בארנונה

 1. תצלום ת.ז כולל ספח ובו מעודכנת כתובת הנכס.

 2. אישור על קצבה או אין קצבה לשנת 2020 (מזונות/ אבטלה/ הבטחת הכנסה / נכות), מהמוסד לביטוח לאומי.

 3. מעל גיל 18, לא עובד יציג אישור מעמד לא עובד מהמוסד לביטוח לאומי, כולל מקבלי הבטחת הכנסה.

 4. מי שפוטר מעבודתו יציג מכתב פיטורים ואישור המוסד לביטוח לאומי על דמי האבטלה.

 5. תנועות בנק לחודשים 10-11-12 /2020 מכל חשבונות הבנק, הפקדות ללא אסמכתא יש להסביר בתצהיר עו"ד.

 6. גרושים - יש להציג הסכם/תעודת גירושים.

 7. פרודים - מעל שנתיים בלבד בתצהיר עו"ד הכולל סעיף בנושא המזונות.

 8. שכיר לפי מסלול 3 חודשים 10-11-12/2020, יצרף בנוסף :
  תלושי שכר ואישורים על כל הכנסה אחרת לחודשים 10-12/2020 לכל הדיירים מעל גיל 18.

 9. שכיר לפי מסלול שנתי, חודשים 1-12/2020, בנוסף יצרף: תלושי שכר ואישורים על כל הכנסה אחרת לשנת 2020 (ניתן 106), לכל הדיירים מעל גיל 18

 10. לעצמאיים: שומה לשנת 2020 ממס ההכנסה.

 11. חיילי מילואים מקבלים הנחה של 5% בארנונה

עיריית חריש אישרה הנחה של 5% בארנונה לחייל מילואים פעיל הרשום כמחזיק בפועל בנכס בדירת מגורים וזאת במסגרת התקנות החדשות שפורסמו ב- 27.3.18.

מתן ההנחה היא במסגרת התקנות עליהן חתם שר הפנים; המאפשרות לרשויות המקומיות לקבוע הנחה מקסימלית בשיעור של עד 5% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על מחזיק בנכס, שהוא חייל מילואים פעיל. במסגרת זאת, על משרת המילואים להחזיק בתעודה תקפה של משרת מילואים פעיל/ או אישור רשמי אחר שנתן לו צה"ל.

בהתאם להחלטת מועצת חריש ההנחה תחל מתאריך 1.1.2021

*** ככל שיידרשו מסמכים נוספים - חובה להשלים.

*** לא יתקבלו בקשות להנחה ללא כל האסמכתאות הנדרשות, כולל טופס בקשה מלא וחתום.