פרטי המבקש

מקום המגורים הישן

מקום המגורים החדש

מבקש בזאת להציב/לשנות תמרור חניה שמורה למספר רכבי החדש.

לבקשה זו יש לצרף את המסמכים והאישורים הבאים:

הצהרה

הריני מצהיר בזאת בחתימתי כי:

  1. הנני מודע כי המועצה רשאית לבטל את זכאותי לחניה שמורה בכל עת ככל ולא אקיים את תנאי הנוהל.
  2. כל ההצהרות והמסמכים שצורפו לבקשה זו הינם אמת וכי ככל שיתגלה אחרת, זכאותי תפוג באופן מיידי.

Browser not supported