להורדת קובץ הנחה בחובות ארנונה לחץ כאן

הגשת בקשות להנחה בארנונה – לוועדת הנחות

מחזיק בנכס העונה על אחד מהקריטריונים הבאים רשאי להגיש בקשה להנחה בארנונה.

הבקשה תידון בוועדת הנחות.

  1. נגרמו לו הוצאות חריגות וגבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו. 
  2. חלה הרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי (למשל עקב פיטורין ואבטלה, מצב רפואי, חוסר יכולת לעבוד וכו').

על מגיש הבקשה לצרף:

  • טופס בקשה (ניתן לקבל במח' גביה או להוריד מאתר המועצה). 
  • תלושי שכר ופירוט דפי חשבון של שני בני הזוג לחודשים 10.2015 – 12.2015. -
  • דו"ח עו"ס למוכרים במחלקה לשירותים חברתיים.
  • כל מסמך אחר המעיד על הוצאותיו החריגות ו/או על האירוע בגינו מוגשת הבקשה.

את המסמכים יש להגיש למחלקת הגביה.

לידיעתך! בקשה אשר תוגש ללא כל המסמכים לא תידון בוועדה.

ניתן להגיש בקשות לוועדה הקרובה עד ליום חמישי כ"א אדר ב', 31.3.2016