ממלכתי ע"ש רונה רמון

כתבות

כתובת: רח' דפנה 1 

טלפונים

טלפון: 04-8787350

 

 


כתובת דוא"ל[email protected]


בית הספר רונה רמון הוקם בקיץ 2019, לאורו של של חזון המורכב משני עקרונות עיקריים:

הראשון הוא מימוש עצמי בעולם משתנה- איך אנחנו יכולים לסייע לילדים לפתח היכרות וביטחון בעצמם אל מול עולם פרטי וגלובלי שמשתנה בקצב מסחרר.

העיקרון השני הוא: התבוננות על מעשה ההוראה והלמידה. בחינה מתמדת של דרכי ההוראה, הלמידה וההערכה בבית הספר ואיכותם, כך שיתאימו לצורכי התלמידים ולמציאות לתוכה הם גדלים. הדרכים שבהן פועל בית הספר נגזרות מתוך החזון הזה.

בבית הספר משולבים ילדים מכל הסוגים והרקעים, ואנחנו גאים להיות בית בעבור תלמידים הלומדים בשלוש כיתות תקשורת רב גיליות.

בבית הספר לומדים נכון לשנת הלימודים תשפ"ב כ- 500, ב- 21 כיתות.

עקרונות בית הספר

דיאלוג:
חינוך דיאלוגי הוא חינוך הרואה את הלומדים כשותפים לדרך, בעלי ידע, סקרנות טבעית ורצון ללמוד וללמד. מתוך כך, אין המורים רואים עצמם כמחזיקים בלעדיים של הידע, אלא משתמשים בסקרנות הטבעית והחקרנית של התלמידים ככלי הלימוד המרכזי.
מטרת החינוך הדיאלוגי לאפשר לתלמידים להתחבר לכוחות שלהם ולעבור תהליכי העצמה. בתהליך זה מכירים בעובדה שכל אחד מאיתנו, מורה או תלמיד, הוא חכם, חשוב ומשמעותי לדרך. כמו כן, הדיאלוג הוא הכלי המרכזי לעבודה ולהתפתחות תלמידי, מורי והורי ביה"ס, ולכן נקיים מסגרות לשיח אישי וקבוצתי בין הילדים לבין עצמם, בין הילדים והמורים, בין המורים וההורים וכלל הקהילה.

קהילתיות:
"כדי לגדל ילד אחד צריך כפר שלם" (פתגם אפריקני).
כדי להגיע ללמידה, צמיחה וחוסן נפשי מיטביים של ילדי ביה"ס צריך קהילה שלמה.
ביה"ס יפעל כקהילה לומדת הן ב"כיתות האם" והן באירועים כלל בית-ספריים, ויהיה בקשר מתמיד עם הקהילה סביב - ישאף לענות על צרכיה ולקבל ממנה משאבים. הורים ושכנים יוזמנו לקחת חלק בהוראה ובלמידה בביה"ס, תלמידי ביה"ס יתנדבו בשכונה, ביה"ס יתחבר לתהליכים קהילתיים מגוונים, אירועים ותהליכים מרכזיים. יחד נייצר שכונה ועיר שנעים לחיות בה ויש בה תנועה של צמיחה והתפתחות.

עצמאות ופיתוח חוסן נפשי:
כיום כבר ידוע שכישרון לבדו אינו מבטיח עתיד מאושר בעבור התלמידים. יכולתו של התלמיד להתאושש במהירות מאתגרים שונים מקנה לו את היכולת לממש את צרכיו ואת הפוטנציאל הגלום בו. היכולת להתמודד עם הקושי ולהמשיך לקראת השלמת המשימה הינה קריטית למען איכות חיים טובה והצלחה במימוש מטרות החיים. לטובת פיתוח החוסן הנפשי נפתח את היכולת של התלמיד להכיר את עצמו ולחזק את היחסים הבין אישיים. כמו כן, נעזר בכלים הדיאלוגיים והקהילתיים (שהוזכרו לעיל), תוך שאנו מכוונים לעוצמות ולצרכים של כל ילד וילד.

פדגוגיה המשלבת למידה פעילה ועצמאית:
אנו מאמינים שככל שהתלמידים והתלמידות יהיו פעילים ומעורבים יותר בלמידה, כך היא תהיה משמעותית ואפקטיבית יותר. לכן, השיעורים בבית הספר, שיהיו  מבוססים על למידה פעילה, ישלבו למידה באמצעות משחק, למידת עמיתים  (״למידה בחברותא״, ״למידה שיתופית״, ״הכיתה כנבחרת״, ״מורים צעירים״ וכד׳), דיונים סביב שאלות מפרות (למידה מבוססת פתרון בעיות) ולמידה בדרך החקר.
נוסף על כך, אנו מאמינים שהאחריות על הלמידה אינה נחלת המורה בלבד. גישה חינוכית זו מאפשרת לתלמיד לקחת מקום מרכזי ומשמעותי בתהליכי הלמידה. במצב זה, לתלמיד יש יותר בחירה איך ומתי ללמוד. הלומד והמורה קובעים יחד את מטרות הלמידה, בונים את התוכנית  ומקיימים רפלקציה על הלמידה וכך האחריות והמוטיבציה של הלומד ללמידתו והצלחתו גדלים. התוכנית ללמידה עצמאית תבנה באופן הדרגתי בהתאם לגיל והתפתחות התלמידים, נקפיד לבנות יסודות חזקים ולהקנות מיומנויות וכלים, שיאפשרו לתלמידים לממש את הלמידה העצמאית באופן מיטבי.

אנו מאמינים כי על מנהל בית הספר המורים וההורים לפתח יחד את הייחודיות של בית הספר בשיתוף אגף החינוך של עיריית חריש ומשרד החינוך, כמו כן, העירייה תקצה משאבים ותתמוך בבית הספר כפי שפעלה ביתר בתי הספר בשלבי הקמתם.